FREDSSKATTALLIANSEN

Hva vi vil

 Fredsskattalliansen ber om en lov som gjelder samvittighetsfritak fra økonomisk militærtjeneste, ikke for å slippe unna en samfunnsplikt, men for å få utføre denne på en måte som er i samsvar med vår samvittighet. Vi ber om at den delen av våre skattepenger som nå går til militær virksomhet, blir overført til et fond for konstruktivt krigsforebyggende arbeid, for ikke-militær sikkerhet. Dette handler om en grunnleggende menneskerettighet.

 

Penger som skulle vært brukt til å gi alle mennesker et verdig liv går nå til å opprettholde en skjev og urettferdig verdensorden ved hjelp av militær makt. Dette gir ikke sikkerhet, men er blitt et drivhus for terrorisme fra jordens maktesløse. 90 prosent av krigsofrene er sivile (FN-rapporten Impact of Armed Conflict on Children, 1996 ).

KRIGEN SELV ER BLITT FORBRYTELSEN MOT MENNESKEHETEN.

Bruken av penger er ikke et moralsk nøytralt område. Vi ser ingen prinsipiell forskjell på selv å avfyre dødelige våpen og stilltiende å bidra via skatten til at andre kan gjøre det. Ingen militærnekter får god samvittighet av å betale for våpnet i sin brors hånd. Det er andre måter å forsvare et land på enn våpenmakt. De historiske eksempler på kraften i ikkevoldsforsvar er lite kjent. Et av dem er Gandhis 100 000 manns store muslimske ikkevoldshær.

Moderne kriger føres i stadig høyere grad kapitalintensivt med høyteknologiske våpen og yrkesmilitære. En er med andre ord i økende grad mer avhengig av skattepenger enn av soldater. Når ikkevoldstilhengere gjennom skatten må bidra til et slikt misbruk av ressurser, er det samvittighetstvang og en krenkelse av vår integritet.

Norge har lovfestet retten til å nekte militærtjeneste av tros- og samvittighetsgrunner. Tiden er moden for en lov som gir oss rett til å betale for fred: konflikthåndtering, forsoning, solidaritetsarbeid, sivil fredstjeneste m.m. Jfr. Kofi Annans rapport Væpnet konflikt kan forebygges, 2001.

Lovforslag er lagt fram i åtte land. I Norge ble et privat lovforslag lagt fram for Stortinget 14. juni 2000. Det ble ikke utredet. Den internasjonale fredsskattbevegelsen, Conscience and Peace Tax International (CPTI), er partipolitisk og religiøst uavhengig og har rådgivende status i FN.


"Den største av alle forbrytelser er å overse mulighetene til fred og slik dømme mennesker til krigens ufattelige tragedie" (Kofi Annan, Haag-appellen for fred, 15 mai 1999). Det må bli mulig for ethvert fritt menneske å følge sin samvittighet.