FREDSSKATTALLIANSEN

Selvangivelsen

Det er fristende å sende et protestbrev som vedlegg til selvangivelsen, men dette har ingen hensikt, for de som behandler selvangivelsene har instruks om å se bort fra alt som ikke direkte angår skatteberegningen. Et slikt brev må heller rettes til skattepolitikerne, og sendes som leserbrev til avisene, og da helst som ledd i en samordnet kampanje.

Slik kan man da skrive:

Å bidra til voldsutøvelse eller forberedelser til vold - fysisk eller økonomisk - strider mot min overbevisning og min samvittighet. Det har vært arbeidet i over tyve år, både i Norge og i andre land, for en lov som vil gi ikkevoldstilhengere rett til å få den delen av skatten som går til militær virksomhet overført til et fond for sikkerhet ved ikkevoldsmetoder.

 

JEG PROTESTERER MOT Å BLI TVUNGET TIL Å BIDRA TIL DEN MILITÆRE VERDENSORDEN VIA SELVANGIVELSEN.


Retten til samvittighetsfrihet er nedfelt i artikkel 9 i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og i artikkel 18 i FNs Menneskerettighetserklæring.

Hver skattebetaler er pålagt, gjennom inntektsskatten, å bidra til den militære verdensorden. For ikkevoldstilhengere er dette en illegitim skatt.

Kravet om retten til økonomisk militærnekting er blitt aktualisert ved at:

  • vår regjering har i de senere år involvert oss i krig både på Balkan og i Afghanistan
  • over 90 prosent av krigsofrene er nå sivile (FN-rapporten om Barn og Krig, 1996)
  • dette er FNs tiår for en fredskultur og ikkevold for verdens barn
  • Kofi Annans rapport Prevention of Armed Conflict viser hvordan krig kan forebygges
  • "Den største av alle forbrytelser er å overse sjansene til fred og slik dømme mennesker til krigens ufattelige tragedie." – Kofi Annan.

Jeg oppfordrer Departementet og Regjeringen til å støtte et lovforslag som vil gi ikkevoldstilhengere rett til å skatte for fred. Det kan innvendes at dette ikke er gjennomførbart med dagens skattesystem. Men jeg er overbevist om at det teknisk kan løses dersom den politiske viljen er til stede.

Jeg ønsker å bidra til arbeidet for å forebygge krig og derved frigjøre enorme menneskelige og økonomiske ressurser. Istedenfor å gi grobunn for hat og hevn, vil dette fremme menneskeverd og menneskerettigheter, kreve minimale ofre sammenlignet med krig, og skåne naturen for forgiftning og ødeleggelse.

Vennlig hilsen

NN