FREDSSKATTALLIANSEN

Slutterklæring, Bogotá

Slutterklæring fra konferansen i Bogotá, februar 2013

Presssemelding


 Internasjonal konferanse om krigsskattnekting og fredsskattkampanjer


 Bogotá, Colombia, 3.–8. februar 2013

 

FREDSAKTIVISTER HOLDT SIN 14. INTERNASJONALE FREDSSKATTKONFERANSE I BOGOTÁ

 – DEN FØRSTE I LATIN-AMERIKA

 

Representanter fra et titalls land kom sammen i Bogotá 3. – 8. februar på den 14. internasjonale konferansen om nekting av krigsskatt og kampanjer for fredsskatt.

 

Konferansen oppfordrer alle relevante myndigheter i Colombia og i det internasjonale

samfunn til omgående å ta stilling til følgende krav:

 • Forbedre forholdene for militærnektere i Colombia og motarbeide lovstridig militær rekrutteringstaktikk.

 • Kreve av de nasjonale myndighetene at de overholder gjeldende reglement for fremgangsmåter som brukes ved rekruttering.

 • Inkludere i alle diskusjoner om fred hvordan man kan minske de enorme ulikhetene i ressurser og utviklingsmuligheter som finnes i Colombia, og aktivt imøtegå den intoleransen for nesten enhver form for dissens som utgjør den grunnleggende årsaken til de pågående voldelige konfliktene.

 • Skape rom for sivilsamfunnets organisasjoner slik at de kan bidra til å bygge en bærekraftig fred, støtte dette arbeidet politisk og stille til disposisjon nødvendige ressurser.

   Konferansen ble koordinert av den colombianske gruppen Accion Colectiva de Objectoras y Objetores de Conciencia (ACOOC) og Conscience and Peace Tax International (CPTI). Det var første gang denne internasjonale konferansen har vært arrangert i Sør-Amerika. Fredsaktivister og krigsskattmotstandere fra Colombia og en rekke andre land rundt om i verden delte sine erfaringer, lærte av hverandre og fikk nye kunnskaper om situasjonen i Colombia.

 Det var foredrag av kjente akademikere og politikere, som dreide seg om: 

 • militærnektingens juridiske status i Colombia

 • ikkevolds- og krigsskatt-motstand i nåværende og tidligere konflikter rundt om i verden

 • det colombianske militærets lovstridige rekrutteringspraksis og behandling av militærnektere

 • utsiktene til en avmilitarisering av det colombianske samfunnet, og nødvendigheten av å minske de enorme inntektsforskjellene (tredje verst i verden) parallelt med en reduksjon av det militære forbruket som er høyest av alle land på den sørlige halvkulen, målt som prosent av bruttonasjonalprodukt

 • å tilbakevise myten om at mennesket er voldelig av natur.

Den tidligere colombianske høyesterettsdommeren og presidentkandidaten Carlos Gaviria Díaz talte til konferansen om utsiktene for fred: Han mente at Colombias sentrale problem var av etisk karakter. Colombia har lenge vært herjet av voldsbruk på alle nivåer, og landet lider av intoleranse for nesten enhver form for uenighet/interessekonflikt og av enorme økonomiske ulikheter. Disse problemene må tas opp dersom det skal skapes varige utsikter til fred. Colombia lider under en av verdens lengste væpnede konflikter og forhandler nå for tiden med en væpnet geriljabevegelse.

 Konferansedeltakere fra Colombia og andre land hadde også møter med politikere, militære og representanter for regjeringen og FN-instanser og ba om deres hjelp til å bedre forholdene for militærnektere i Colombia og treffe effektive tiltak mot lovstridig militær rekrutteringspraksis.

 En gruppe besøkte kontorene til den nasjonale ombudsmannen (Defensoria del Pueblo) og hærens menneskerettighetsavdeling. Begge instanser ga uttrykk for at de er forpliktet til å sørge for at både gjeldende lover om militærnekting og korrekt fremgangsmåter ved rekruttering blir overholdt.

 En annen gruppe besøkte parlamentet for å støtte opp om et lovforslag som skal beskytte militærnekteres rettigheter; for å protestere mot vilkårlig anholdelse av unge menn til militærtjeneste, såkalt “batidas»; og for å henstille til regjeringen om å overholde gjeldende reglement ved rekruttering.

  Colombianske konferansedeltakere fortalte om sine erfaringer med konflikt og vold. Dette fikk de andre deltakerne til tydeligere å se sammenhengen med sin egen motstand mot militærtjeneste og krigsskatt. Fredsaktivister i Colombia er daglig vitner til krigens redsler og ser direkte følgene av de enorme ressurser – innbefattet amerikanske skattedollar og europeiske våpensystemer – som går til væpnet konflikt.

 De lokale fredsaktivistenes strev for ikke å delta i militærtjeneste og krig er en del av den samme kampen som de internasjonale deltakerne fører mot skatt til krigsformål. Den eneste forskjellen er at man utenfor Colombia ikke så tydelig ser alle de menneskene som blir skadet og drept av voldsbruken.

 For Fredsskattalliansen deltok Ivar Evensmo (92 022 125), og for Norges Fredsfond Øystein Øgaard (97 597 649).


SLUTT


 Henvendelser om fredsskatt kan også rettes til: Fredsskattalliansen, hos Vennenes samfunn kvekerne, Grønland 12, 0188 Oslo. Kontaktpersoner: Trine Eklund (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.),  Douglas Draper (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 (Engelsk tekst nedenfor)


Vi har også laget en utgave med engelsk og norsk tekst setning for setning – DD

 ––––––––––––

 

Den opprinnelige engelske teksten:

PEACE ACTIVISTS HOLD 14th INTERNATIONAL CONFERENCE IN BOGOTÁ|
- THE FIRST IN LATIN AMERICA

 Representatives from a dozen nations met in Bogotá from February 3-8 for the 14th International Conference on War Tax Resistance and Peace Tax Campaigns.

The conference calls upon relevant authorities in Colombia and the international community to urgently address the following issues:
 

 1. Improve the situation of conscientious objectors in Colombia and combat illegal military recruitment tactics

 2. Ensure that national authorities conform to standards of due process in matters concerning military recruitment

 3. In all peace efforts include discussions on how to change the enormous inequalities of resources and opportunities that exist in Colombia and vigilantly address the issue of intolerance for almost every form of dissent that are the root causes of the current violent conflicts

 4. Give space to the civil society organizations to contribute to build a sustainable peace by providing an enabling political environment and access to necessary resources

The conference was coordinated by the Colombian group Accion Colectiva de Objectoras y Objetores de Conciencia (ACOOC) and Conscience and Peace Tax International (CPTI). This was the first time this international conference has met in South America. Peace activists and war tax resisters from Colombia and around the world shared experiences, learned from each other, and discovered more about the Colombian experience.

Presentations by respected intellectuals and political figures centered on:

 • The legal status of conscientious objection in Colombia;

 • Non-violent and war-tax resistance in current and past conflicts around the world;

 • Illegal practices of the Colombian military in recruitment and their treatment of conscientious objectors;

 • Prospects for the demilitarization of Colombian society, and its great income inequality (third worst in the world) alongside military spending that is the greatest in the southern hemisphere by percentage of GDP; .

 • debunking the myth that humans are inherently violent.

ormer Colombian constitutional court justice and presidential candidate Carlos Gaviria Díaz addressed the conference on the subject of the prospects for peace, saying that he feels “the central problem of Colombia is ethical in character”. Colombia has long been fragmented by violence at every level and suffers an intolerance for almost every form of dissent and enormous economic inequality. These issues must be addressed if there are to be prospects for lasting peace. Colombia has suffered one of the world’s longest armed conflicts and is currently negotiating with an armed guerilla movement.

Conference attendees from Colombia along with international attendees also met with various political, military, governmental, and U.N. agencies to ask for their help in improving the situation of conscientious objectors in Colombia and in combating illegal military recruitment tactics.

 A delegation visited the National Ombudsman’s Office (Defensoria del Pueblo) and the National Army’s Office of Human Rights. Representatives from each office expressed their commitment to ensure compliance with the existing laws on conscientious objection and due process in recruitment practices.
Conference participants visited the National Capitol to promote legislation that would protect the rights of conscientious objectors, protested [against] the use of arbitrary detentions of young men, locally known as “batidas,” and urged the government to conform to standards of due process in matters concerning military recruitment.

Colombian conference participants told their first-hand experiences of violence and conflict. This reminded attendees of the importance of their conscientious objection and war tax resistance. Peace activists in Colombia witness daily the horror of war and the consequences of the waste of enormous resources—including American tax dollars and European weapons systems—on armed conflict.

 The local peace activists' struggle not to participate in military service and war is the same as that of the international participants. The only difference is that outside Colombia, the people who are wounded and killed by armed conflict are not so clearly present and visible.